Skip to content
Menu

Privacy beleid van ZaanMarketing

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming
met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is ZaanMarketing.
Indien wij op onze website van cookies gebruikmaken, kan dat alleen nadat uw toestemming is verkregen. Zodra u
onze website bezoekt ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert.

 

Persoonsgegevens

Doel van verwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen
communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
andere doeleinden.

Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan
gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen
overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.
Verwerken persoonsgegevens Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer
persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader
van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of
nuttig achten.
De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.
Beveiliging
We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van
persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw
privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die
gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU
worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk. Persoonsgegevens die in fysieke
vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe
hebben. Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of
wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We zijn uiteraard wel
gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar
bewaren. Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld,
waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna
verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkene

Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt
uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien
u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen