Skip to content
Menu

Algemene voorwaarden ZaanMarketing 2019

Artikel 1 Definities

1. ZaanMarketing is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het ontwikkelen van websites en
online marketing, alsmede grafische vormgeving.
2. Onder ZaanMarketing wordt tevens begrepen alle bij haar in dienst zijnde werknemers.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke
persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of
rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die
gebruikt maakt van de Diensten van ZaanMarketing en ZaanMarketing de opdracht geeft
Diensten te verlenen zoals bedoeld in artikel 1.5.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: alle tussen
ZaanMarketing en Opdrachtgever gemaakte mondelinge –en schriftelijke afspraken met
betrekking tot het leveren van Diensten zoals bedoeld in artikel 1.5, een en ander in meest
ruime zin.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door ZaanMarketing
en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en
Diensten, inhoudende online marketingadvies, het ontwikkelen van websites, alsmede alle
andere door ZaanMarketing ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden,
van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen
werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website
https://ZaanMarketing.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en
ZaanMarketing gesloten Overeenkomsten waarbij ZaanMarketing Diensten aanbiedt of
levert.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en
schriftelijk met ZaanMarketing overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde
opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 De offerte en Overeenkomst

1. Alle offertes van ZaanMarketing zijn dertig (30) dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven.
2. De Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever contact opneemt met
ZaanMarketing door middel van e-mail, telefoon of het contactformulier op de Website.
ZaanMarketing stuurt Opdrachtgever een bericht met daarin een prijsindicatie voor de
door ZaanMarketing uit te voeren werkzaamheden. Opdrachtgever zal vervolgens zijn
werkzaamheden aangeven, waarop ZaanMarketing een offerte stuurt. De Overeenkomst
komt tot stand door ondertekening van de offerte door Opdrachtgever.
3. De prijzen in de offerte en op de Website zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
4. Als ZaanMarketing een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de
inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
ZaanMarketing kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van
ZaanMarketing, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij ZaanMarketing
deze schriftelijk bevestigt.
6. ZaanMarketing bepaalt welke Diensten binnen de Overeenkomst vallen.
7. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan,
behoeft schriftelijke aanvaarding door ZaanMarketing.
8. Indien ZaanMarketing een mondelinge mededeling aan Opdrachtgever doet omtrent een
prijs, geldt dit niet als aanbod, en kan derhalve niet door Opdrachtgever worden aanvaard.
9. Indien Opdrachtgever een aanbod van ZaanMarketing na dertig (30) dagen accepteert,
brengt dit geen Overeenkomst tot stand, tenzij ZaanMarketing uitdrukkelijk instemt met de
te late aanvaarding.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1. ZaanMarketing zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig
de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren.
2. ZaanMarketing heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en
uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door namens
ZaanMarketing in te schakelen derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en
7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ZaanMarketing aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan
ZaanMarketing worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan ZaanMarketing zijn verstrekt, heeft ZaanMarketing het
recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever
in rekening te brengen.
4. De Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat zij al haar redelijke verplichtingen en
medewerking, en/of in de planning opgenomen verplichtingen nakomt. Indien zij hiervoor
genoemde verplichtingen niet nakomt, schort ZaanMarketing de uitvoering van de
Overeenkomst op. ZaanMarketing zal dan een nieuwe planning maken die als vervanging
dient voor de eerder door haar gemaakte planning.
5. De Opdrachtgever dient ZaanMarketing tijdig haar feedback te geven, zowel gevraagd als
ongevraagd. Indien ZaanMarketing geen feedback ontvangt van Opdrachtgever, zal zij haar
Diensten opschorten en de eventueel daaruit voortvloeiende kosten in rekening brengen bij
Opdrachtgever.
6. De Opdrachtgever heeft, na voltooiing van de Diensten, hier bedoelt het maken van een
website, recht op één (1) revisierondes. Opdrachtgever dient één (1) document of één (1)
e-mail aan te leveren, waarin zij haar op- en aanmerkingen verwerkt. De aanpassingen
moeten passen binnen de opties die het gekozen template/WordPress theme biedt. Onder
template wordt verstaan het frame waarin de website wordt gemaakt. Na oplevering van
de Diensten zijn zij de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
7. Bij de Diensten is het technisch onderhoud van de Diensten niet inbegrepen. Indien
Opdrachtgever onderhoud wenst, dient zij daarvoor een apart onderhoudscontract
overeen te komen met ZaanMarketing.
8. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan
is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever
ZaanMarketing hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. ZaanMarketing dient daarbij een
redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of indien blijkt dat aanvullende
werkzaamheden noodzakelijk zijn, zullen ZaanMarketing en Opdrachtgever tijdig en in
onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake
van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte
afspraak over de honorering worden gemaakt. Indien de tarieven van ZaanMarketing
inmiddels zijn verhoogd, is ZaanMarketing gerechtigd de verhoogde tarieven te hanteren,
tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. Zonder aanvullende offerte gelden de
oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief
betaald worden.
3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor de
uitvoeringstermijn. ZaanMarketing is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de
verlengde uitvoeringstermijn.
4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen
wanprestatie van ZaanMarketing op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de
Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen ZaanMarketing en
Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een
aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beiden partijen.

Artikel 6 Online marketingadvies

1. De door ZaanMarketing geboden Diensten, hier bedoelt het online marketingadvies, omvat
geen controle van het businessplan van Opdrachtgever. Ook wordt geen marktonderzoek
uitgevoerd. ZaanMarketing biedt daarom ook geen garanties voor het behalen van de
resultaten of doelen die Opdrachtgever voor ogen heeft. Dit geldt tevens indien
ZaanMarketing het plan voor Opdrachtgever uitvoert.
2. Marketingadvies wordt geleverd conform de overeengekomen wijze. Indien niets is
overeengekomen, wordt het advies geleverd in het Nederlands of Engels, conform de
vereisten van goed vakmanschap. Het advies wordt geleverd via het voor advies
gebruikelijke medium.
3. De bedragen en/of aantallen die in adviezen zijn opgenomen, kunnen slechts dienen als
indicatie. Bedragen en/of aantallen kunnen onderhevig zijn aan markt- en/of
leverancierswijzigingen. ZaanMarketing zal de uiteindelijk werkelijk gemaakte kosten aan
Opdrachtgever doorberekenen indien ZaanMarketing zorg draagt voor het uitvoeren van
(een deel van) het marketingadvies.

Artikel 7 Onderhoudscontracten

1. Na oplevering van de Diensten, hier bedoelt de website, is Opdrachtgever in beginsel
verantwoordelijk voor de website. Opdrachtgever kan echter met ZaanMarketing een
aparte Overeenkomst sluiten omtrent het onderhoud van de website, een
onderhoudscontract.
2. ZaanMarketing zal hierbij de website van Opdrachtgever op een structurele basis
controleren op updates. Indien er nieuwe updates voor de website beschikbaar zijn, zal
ZaanMarketing een back-up maken van de website en de updates uitvoeren. Na de updates
zal een nieuwe back-up worden gemaakt. ZaanMarketing zal het hiervoor genoemde alleen
uitvoeren onder de voorwaarde dat door Opdrachtgever toegang is verleend tot het
webhostingpakket/account om een back-up te maken in Direct Admin of CPanel.
3. ZaanMarketing is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verlies van gegevens
tijdens de back-up, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. ZaanMarketing is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de
Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat ZaanMarketing goede
grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
2. Voorts is ZaanMarketing bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst
onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan
worden gevergd.
3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet
nakomt en deze niet-nakoming ontbinding of opschorting rechtvaardigt, dan is
ZaanMarketing gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden
of op te schorten zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van
wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
4. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven –
ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor
de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het
ZaanMarketing vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan
wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot
betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van
ZaanMarketing op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
5. Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst waarbij jaarlijkse pakketten worden verstrekt
die jaarlijks of maandelijks worden betaald, te allen tijde op te zeggen met inachtneming
van een opzegtermijn van één (1) maand. Indien Opdrachtgever halverwege het jaar opzegt
maar een jaarlijkse betaling heeft gedaan, kan geen restitutie plaatsvinden.

Artikel 9 Annulering en bedenktermijn

1. Indien Opdrachtgever een consument is, heeft hij een bedenktermijn van veertien (14)
dagen. Binnen deze veertien (14) dagen kan Opdrachtgever op elk moment, zonder opgaaf
van redenen, de overeengekomen Diensten annuleren en ontvangt hij eventueel betaalde
kosten terug. Indien Opdrachtgever akkoord is dat ZaanMarketing de werkzaamheden
eerder dan deze veertien (14) dagen zal beginnen, doet hij daarmee afstand van zijn
bedenktermijn.
2. Indien sprake is van een uitvoering van Diensten met spoed, heeft Opdrachtgever geen
bedenktermijn.
3. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door
ZaanMarketing.
4. Bij annulering na veertien (14) dagen en na ondertekening van de offerte zal 75% van het
overeengekomen bedrag in de offerte in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Kosten, honorering en betaling

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders
vermeld.
2. ZaanMarketing heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te
herstellen.
3. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in
de valuta die is gefactureerd of per direct via Tikkie/IDeal, tenzij een andere termijn is
overeengekomen.
4. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte
betaalgegevens onverwijld aan ZaanMarketing mede te delen.
5. ZaanMarketing is gerechtigd een aanbetaling van 50% van de totale opdracht te vragen.
Totdat deze betaling wordt ontvangen, is ZaanMarketing gerechtigd iedere verplichting tot
nakoming van de overeenkomst op te schorten.
6. ZaanMarketing verzendt de laatste factuur na oplevering. Van oplevering is sprake wanneer
ZaanMarketing Opdrachtgever informeert dat de Diensten zijn afgerond. Indien
Opdrachtgever het niet eens is omtrent de vraag of de Diensten zijn afgerond, schort dit
zijn betalingsverplichting niet op.
7. ZaanMarketing is gerechtigd om deelfacturen te verzenden tussen het moment van
aanbetaling en oplevering.
8. ZaanMarketing is gerechtigd aan een Opdrachtgever, waarvoor al eerder een Dienst is
verricht, de tarieven die op dat moment gelden in rekening te brengen, ook als deze
inmiddels zijn verhoogd. ZaanMarketing en Opdrachtgever kunnen anders overeenkomen.
9. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is
vereist. De Opdrachtgever is alsdan 2% rente per maand verschuldigd, waarbij een deel van
de maand als hele maand geldt. Daarnaast is Opdrachtgever incassokosten verschuldigd ter
hoogte van 15% van het openstaande bedrag, waarbij een minimum van honderdvijftig
(150) euro geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het
volledig verschuldigde bedrag.
10. Indien ZaanMarketing besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer nietbetaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de
verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in
redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De
vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld
conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve
gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
ZaanMarketing is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste of
nietrepresentatieve gegevens heeft verstrekt.
2. De Opdrachtgever is na oplevering van de website hiervoor volledig verantwoordelijk.
ZaanMarketing is niet aansprakelijk indien met het verstrijken van de tijd de website of een
onderdeel daarvan, niet meer naar behoren werkt.
3. ZaanMarketing is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van de door haar
ingeschakelde derden.
4. ZaanMarketing is niet aansprakelijk voor enige vordering van een derde, uit welke hoofde
dan ook, op grond van het gebruik van foto’s of andere content op de website van
Opdrachtgever die hij niet conform artikel heeft verwijderd.
5. ZaanMarketing is niet aansprakelijk voor gebruik en de werking van software, plugin’s,
thema’s of Wordpress, behoudens door ZaanMarketing aangebrachte wijzigingen of
implementaties.
6. ZaanMarketing is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
7. ZaanMarketing is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de
verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door
overmacht als bedoeld in artikel 12, alsmede schade, zowel direct als indirect, die is
veroorzaakt door gebruik van producten of diensten van derden.
8. ZaanMarketing is niet aansprakelijk voor schade, zowel direct als indirect, die het gevolg is
van derden die zich onbevoegd toegang verlenen tot de website en/of servers van
ZaanMarketing (hacken).
9. Indien ZaanMarketing aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn
voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of
geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van
ZaanMarketing met betrekking tot haar Diensten.
10. De aansprakelijkheid van ZaanMarketing is beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde
bedrag.
11. De Opdrachtgever vrijwaart ZaanMarketing voor aanspraken van derden, van welke aard
ook, ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid in deze Algemene voorwaarden is
uitgesloten en verplicht zich tot vergoeding van alle door ZaanMarketing gemaakte kosten
die zij maakt door een dergelijke vordering te vergoeden.
12. De Opdrachtgever vrijwaart ZaanMarketing voor aanspraken van derden met betrekking tot
onrechtmatige content op de website(s) van Opdrachtgever, of ander onrechtmatig
handelen van de Opdrachtgever en/of derden, een en ander in meest ruime zin.
13. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ZaanMarketing.
14. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag
worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen
van ZaanMarketing, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst
niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet
beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van ZaanMarketing zelf of
een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen,
stakingen, ernstige storingen in de systemen van ZaanMarketing of haar leveranciers,
brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de
overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de
Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal
ZaanMarketing overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in
mindering gebracht alle kosten die ZaanMarketing heeft gemaakt met betrekking tot de
Overeenkomst.

Artikel 13 Geheimhouding

1. ZaanMarketing is gehouden om alle door Opdrachtgever verstrekte gegevens, waarvan
Opdrachtgever aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn of waarvan ZaanMarketing
redelijkerwijze moet begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, geheim te houden voor derden.
2. Tevens is Opdrachtgever gehouden om alle door ZaanMarketing verstrekte gegevens,
waarvan ZaanMarketing aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn of waarvan Opdrachtgever
redelijkerwijze moet begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, geheim te houden voor derden.
3. ZaanMarketing en Opdrachtgever zijn over en weer aansprakelijk voor schade die
voortvloeit uit schending van het in dit artikel bepaalde. Indien de schending het gevolg is
van niet opzettelijk handelen, geldt deze aansprakelijkheid niet.
4. ZaanMarketing en Opdrachtgever kunnen hieraan niet worden gehouden indien de
verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke
uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14 Intellectuele eigendom

1. De Opdrachtgever ontvangt voor de Diensten van ZaanMarketing, hier bedoelt de website,
een niet-exclusieve licentie voor gebruik. Dit omvat mede de code van de website.
2. ZaanMarketing verleent geen licentie of sublicentie voor foto’s en/of andere content die
niet door Opdrachtgever zijn aangeleverd, maar wel door ZaanMarketing op de website zijn
geplaatst.
3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste rechten en/of licenties
voor werken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend foto’s en content, die hij zelf
aanlevert aan ZaanMarketing.
4. Opdrachtgever ontvang sublicenties voor het gebruik van plugins op zijn website indien
nodig. Sublicenties zijn geldig voor de duur van de Overeenkomst. Bij of na het einde van
de Overeenkomst zullen de sublicenties vervallen. 5
5. Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen aan de code van de website aan te brengen. Met
code wordt bedoeld de in lid 1 genoemde code waarop hij licentie heeft verkregen.
Wijzigingen zijn op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. De
code van eventuele plugins mag niet gewijzigd worden indien de betreffende sublicentie
dat niet toestaat.
6. Opdrachtgever mag de licentie op de code van de website, zoals genoemd in lid 1, niet
verkopen of overdragen op welke manier dan ook, tenzij de gehele onderneming waartoe
de website behoort wordt verkocht of anderszins overgedragen. Het verstrekken van
sublicenties voor de code van de website of enig ander werk waar onder lid 1 of 3 een
licentie is verkregen is onder geen enkele omstandigheid toegestaan.
7. Bij gebruik van de website wordt de bedrijfsnaam van ZaanMarketing in de footer van de
website geplaatst met een do-follow link naar de website, tenzij anders is
overeengekomen. Opdrachtgever mag dit onder geen enkele omstandigheid verwijderen,
tenzij ZaanMarketing daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 15 Gebruik van derden

1. Indien ZaanMarketing gebruikmaakt van een derde bij het uitvoeren van Diensten, is
ZaanMarketing gerechtigd de eindversie van de Dienst in haar portfolio te plaatsen.
ZaanMarketing is niet verplicht de naam van de derde hierbij te noemen.
2. Indien ZaanMarketing daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft, mag de derde die bij de
uitvoering van de Dienst is ingezet, de eindversie van de Dienst in haar eigen portfolio
plaatsen. De derde is daarbij wel verplicht aan te geven dat de opdracht is gedaan in
opdracht van ZaanMarketing.
3. Indien de derde een recensie en/of review en/of testimonial nodig heeft, kan hij
ZaanMarketing vragen deze voor hem te schrijven. De Opdrachtgever van ZaanMarketing is
niet gerechtigd om deze te schrijven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 16 Einde van de Overeenkomst

1. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen. Wel dient hierbij
het volledige overeengekomen bedrag te worden betaald, ook indien ten tijde van de
opzegging nog niet alle overeengekomen Diensten zijn uitgevoerd.
2. ZaanMarketing kan de Overeenkomst tussentijds opzeggen indien Opdrachtgever niet
handelt conform de vastgelegde afspraken en deze Algemene voorwaarden, zoals verder
uitgewerkt in artikel 10. Opdrachtgever blijft verplicht te betalen voor de tot dan toe
uitgevoerde Diensten door ZaanMarketing.
3. Ten aanzien van hostingactiviteiten, zoals omschreven in artikel 7 van deze Algemene
voorwaarden, geldt dat deze niet direct zullen worden beëindigd. Opdrachtgever krijgt een
termijn van maximaal drie (3) maanden om zijn website en e-mail elders onder te brengen.
4. Opzegging door zowel Opdrachtgever als ZaanMarketing dient schriftelijk te geschieden. De
verzendende partij draagt de bewijslast voor de ontvangst door de andere partij.

Artikel 17 Non-concurrentie

1. Opdrachtgever zal, gedurende de looptijd van de Overeenkomst en/of binnen één jaar na
het einde daarvan, geen werknemers van ZaanMarketing voor hem laten werken, zowel
direct als indirect, anders dan uit hoofde van een Overeenkomst met ZaanMarketing of met
schriftelijke toestemming van ZaanMarketing.2. Voor iedere inbreuk op het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever een boete van
€50.000,- per keer, althans €1.000,- per dag die de inbreuk voortduurt, zulks ter keuze aan
ZaanMarketing. De boete laat het recht van ZaanMarketing om volledige schadevergoeding
te vorderen onverlet. Onder schade wordt mede begrepen de kosten voor handhaving in en
buiten rechte van het in dit artikel bepaalde, ook als die kosten meer bedragen dan het
door de gerechten gehanteerde liquidatietarief.

Artikel 18 Identiteit van ZaanMarketing

1. ZaanMarketing is per e-mail te bereiken via info@ZaanMarketing.nl, middels de website
https://ZaanMarketing.nl en telefonisch op 0616499604.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen ZaanMarketing en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht
van toepassing.
2. Alle geschillen die ZaanMarketing en haar Opdrachtgevers mochten ontstaan worden
beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement West-Nederland, tenzij
ZaanMarketing besluit het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woon-
/vestigingsplaats van Opdrachtgever.

Artikel 20 Overige bepalingen

1. Opdrachtgever draagt de bewijslast van ontvangst van iedere door ZaanMarketing
verzonden mededeling, tenzij anders is overeengekomen. Voor iedere mededeling die door
ZaanMarketing is verzonden geldt dat deze vermoed wordt te zijn ontvangen door
Opdrachtgever.
2. Indien een van de bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig blijkt of vernietigd
wordt, blijft de toepasselijkheid van de overige bepalingen in stand. In de plaats van de
nietige of vernietigde bepaling, treedt een bepaling die zoveel mogelijk dezelfde strekking
heeft, althans zo goed mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.
3. Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling aan Opdrachtgever worden
gewijzigd.